การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

August 15, 2014


อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวเลขการส่งออกในปี พ.ศ. 2546 ที่สูงถึง 1,165,722 ล้านบาท และยอดนำเข้าที่สูง 900,383 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนดังกล่าวมาจากต่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนกับไทย ที่อาศัยการผลิตจากอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยได้รับการผลักดันจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร ช่วยลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง และเป็น ต้นแบบสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยจะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัย วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นฐานสำหรับการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานชั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนของนาโนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย

ประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิปอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป เพียงแต่ เป็นการนำเข้ามาประกอบเท่านั้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป้าหมายของการดำเนินการจึงต้องทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในส่วนของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไมโครชิปอย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำ และนำไปสู่นาโนเทคโนโลยีต่อไป เนื่องจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะต้องมีการควบคุม มีวงจรไฟฟ้า และมีไมโครชิป ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่มีขนาดเล็กลงไปอีก หากประเทศไทยต้องการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งจากการเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งแนวทางที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ และกำหนดกรอบการปฏิบัติ คือ การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมและการสร้างสายการผลิตวงจรรวมในประเทศ เพื่อสร้างให้เกิดศักยภาพทางการ แข่งขันที่มีความได้เปรียบอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการไมโครชิป สมาร์ทการ์ดของภาครัฐบาล ถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

Comments Off

ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

July 30, 2014

ieee-icm2012.org

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในอุปกรณ์ไอทีชื่อดังหลายรายการ ล้วนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น มีหลายบริษัทต่างประเทศที่ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากบริษัทในต่างประเทศแล้ว ยังมีบริษัทของคนไทย อย่างสตาร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น แผงควบคุม ในเรื่องเล่นเพลงอย่างไอพอดทัช หรือหน้าจอทัชสกรีนของมือถือให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น กูเกิลโฟน ซัมซุง และแอลจี นอกจากนี้ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังใช้ในรถยนตร์ของค่ายต่างๆอีกด้วย

ธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์เป็นอุตสาหกรรมหลักตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของโลก และยังช่วยลดปัญหาการว่างงานให้กับแรงงานไทย โดยมีการจ้างแรงงานกว่า 100,000 คน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟแวร์ ที่ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยังต้องพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานในไทยอีกมาก

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านนี้ยังคงประสบปัญหาทั้งในและต่างประเทศ จุดอ่อนของไทยร้ายแรงเลยคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไทยมีมูลค่าเพิ่มต่ำ เพราะต้องงนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ทำให้บริษัทต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยอาจย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศอื่นที่ค่าแรงต่ำกว่าไทย เพื่อทำการแข่งขันแซงหน้าในตลาดต่างประเทศ ส่วนปัญหาในประเทศก็มีปัญหาจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ จึงต้องช่วยกันเร่งแก้ไขพัฒนาความสามารถของบุคลากรเทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตการเติบโตของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังคงไม่ชัดเจน ในเวลานี้เริ่มมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยผลิต จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และอุปกรณ์จำพวกนี้ต้องมีความแม่นยำ และเชื่อถือได้ รวดเร็ว และน่าจะเป็นระบบที่ฉลาดทำงานคล้ายกับมนุษย์ นอกจากนี้บริษัทในไทยยังเร่งขยายการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็น และ 70 เปอร์เซ็นของปีที่ผ่านมา ด้วยการลงทุนที่มากถึง 400 ล้านบาท เพื่อรองรับกับบริษัทรายใหม่ๆที่มีความต้องการผลิตสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน คาดว่าในอีกไม่นานยอดขายจะเพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาทในอนาคต

Comments Off

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลาย

June 23, 2014

6

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวเลขการส่งออกในปี พ.ศ. 2546 ที่สูงถึง 1,165,722 ล้านบาท และยอดนำเข้าที่สูง 900,383 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนดังกล่าวมาจากต่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนกับไทย ที่อาศัยการผลิตจากอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยได้รับการผลักดันจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร ช่วยลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่อไป ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง และเป็น ต้นแบบสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยจะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัย วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นฐานสำหรับการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานชั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนของนาโนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนการเกิดของนักออกแบบวงจรรวมภายในประเทศและอุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวมของไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากระดับกลางและปลายน้ำในปัจจุบันให้ขึ้นสู่ระดับต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีในการแข่งขัน โดยที่ TMEC เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิปอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป เพียงแต่ เป็นการนำเข้ามาประกอบเท่านั้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป้าหมายของการดำเนินการจึงต้องทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในส่วนของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไมโครชิปอย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำและนำไปสู่นาโนเทคโนโลยีต่อไป เนื่องจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะต้องมีการควบคุม มีวงจรไฟฟ้า และมีไมโครชิป ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่มีขนาดเล็กลงไปอีก

Comments Off

โอกาสของไทยในธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์

May 28, 2014

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่บางเบาและยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่างจำพวกจอภาพ ซึ่งสามารถผลิตได้ในราคาประหยัด ดังนั้นผู้ประกอบการ บริษัทหรือองค์กรต่างๆจึงให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพราะโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำในการเข้าสู่ตลาด สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทในวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากซึ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆได้แก่

1.Flexible Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเอาคุณสมบัติในการพับงอได้ของพลาสติกมาใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ จอภาพแบบยืดหยุ่น แผ่นติดสินค้า เซนเซอร์ตรวจคุณภาพอาหาร

2.Printed Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อิงค์เจ็ท ทำให้สามารถดาวน์โหลดวงจรผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์ไปยังบ้านได้

3.Wearable Electronics เป็นการนำเอาฟังก์ชั่นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ในสิ่งทอ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มีความสามารถในการประมวลผล เช่น เสื้อผ้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

4.Ambient Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สภาพล้อมรอบที่อยู่อาศัยอยู่มีความฉลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น ฟิล์มปรับตามแสงสว่าง

ทั้งนี้ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่น่าจะติดตามในหลายๆ ด้าน เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฮาร์ดดิสก์ ชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศล้วนแต่สนใจธุรกิจเหล่านี้และหันมาทำธุรกิจในด้านนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันที่รวมเอาเทคโนโลยีการใช้งานหลายรูปแบบไว้ในเครื่องเดียว เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่รวมความสามารถของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไว้ในเครื่อง รวมทั้งสินค้าเหล่านี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีราคาลดลง ทำให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จึงเริ่มที่จะมีความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น

Comments Off

การก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

April 29, 2014

การก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

นับตั้งแต่มีการคิดค้นแผงวงจรรวมไอซีขึ้น ก็ได้มีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนของทรานซิสเตอร์ในแผงวงจรรวม วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีคือการย่อขนาดของทรานซิสเตอร์ให้เล็กลง จากที่เคยมีขนาดของทรานซิสเตอร์ในระดับมิลลิเมตร ทุกวันนี้เรามีทรานซิสเตอร์ในขนาดเพียง 0.13 ไมโครเมตร และมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะย่อขนาดของวงจรลงไปที่ระดับ 0.1และ 0.05 ไมโครเมตร แต่ขณะนี้กลับยังไม่มีใครทราบว่าโฉมหน้าของไมโครเทคโนโลยีระดับ 0.05 ไมครอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยซ้ำไป ทำให้เป็นที่วิตกกังวลแก่สมาคมผู้ประกอบการสารกึ่งตัวนำในอเมริกาเป็นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คนถึงกับปรามาสว่า อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ในระดับต่ำกว่า 0.05 ไมครอน หรือไม่การประกอบชิพที่ระดับดังกล่าว อาจมีราคาแพงเสียจนพัฒนาการของวงการชิพอาจจะต้องล่าช้าไปอีกจนกระทั่งมีคนเรียกจุดอับนี้ว่า กำแพง 0.05 ไมครอน อะไรที่เป็นสาเหตุของจุดอับนี้ ? ก่อนอื่นเราลองมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าชิพคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำงานกันอย่างไร เริ่มจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ส่วนที่เป็นสมองของมันคือ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสวิตช์ และเกต (gate) ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ทางตรรกะ เช่น AND OR และ NOT ซึ่งเกตทางตรรกะเหล่านี้ก็ประกอบขึ้นจากทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัว ดังนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าทรานซิสเตอร์ก็คือองค์ประกอบพื้นฐาน (building block) ของชิพคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ทรานซิสเตอร์สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งในฐานะสวิตช์ สามารถกำหนดสถานะทางตรรกะของวงจรเป็น เปิด และ ปิด ได้ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณอีกด้วย พื้นฐานการทำงานของทรานซิสเตอร์จะใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (Field Effect Transistor) นับตั้งแต่มีการพัฒนาทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในบ้านเราเป็นการรับจ้างผลิต โดยมิได้เป็นเจ้าของยี่ห้อสินค้าเอง แต่การพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาขาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม จะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลกใบนี้ จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Comments Off