การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น

September 30, 2014

การส่งออกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1.5 ล้านล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่ใช้ไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายประเภท เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ) และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคของเทคโนโลยีเราจะพบว่ามีการฝังไมโครชิปอยู่ในอุปกรณ์แทบทุกชนิด เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยการสั่งงานมาในรูปแบบซอฟแวร์เป็นตัวกำหนดให้ซอฟแวร์เหล่านี้ทำงานตามที่ต้องการได้ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งมีความสำคัญมากในยุคของการเรียนรู้ และยังเป็นตัวสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมคู่แข่ง และยังมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย

อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศที่เป็นฐานการผลิตและมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 13 ต่อปี ถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในระดับเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟแวร์ ที่ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีของต่างประเทศ และยังขาดบุคลากรที่มีชำนาญก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีระบบสั่งการผ่านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่งออกที่สูงมาก และประเทศยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ทางด้านการผลิตอยู่ตลอดเวลา

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาคู่แข่งที่มีอยู่เกือบทั่วโลก การที่ไทยมีมูลค่าเพิ่มต่ำทำให้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญ เพราะเสียค่าใช้จ่ายไปกับการนำเข้าชิ้นส่วนที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนเปิดบริษัทในไทย อาจย้ายไปลงทุนในประเทศอื่นๆแทน เนื่องจากมีค่าแรงที่ต่ำกว่า และสามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าได้กำไรมากขึ้น ส่วนในต่างประเทศก็ประสบปัญหาการนำเข้าสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคมากที่สุด

ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมด้านการผลิตซอฟแวร์ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ก้าวหน้าขึ้น และดึงดูดการลงทุนของบริษัทต่างชาติ มุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาความมั่นคงในการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านนี้ จึงจะบรรลุเป้าหมาย

0

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

August 15, 2014


อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวเลขการส่งออกในปี พ.ศ. 2546 ที่สูงถึง 1,165,722 ล้านบาท และยอดนำเข้าที่สูง 900,383 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนดังกล่าวมาจากต่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนกับไทย ที่อาศัยการผลิตจากอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยได้รับการผลักดันจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร ช่วยลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง และเป็น ต้นแบบสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยจะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัย วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นฐานสำหรับการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานชั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนของนาโนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย

ประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิปอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป เพียงแต่ เป็นการนำเข้ามาประกอบเท่านั้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป้าหมายของการดำเนินการจึงต้องทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในส่วนของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไมโครชิปอย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำ และนำไปสู่นาโนเทคโนโลยีต่อไป เนื่องจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะต้องมีการควบคุม มีวงจรไฟฟ้า และมีไมโครชิป ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่มีขนาดเล็กลงไปอีก หากประเทศไทยต้องการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งจากการเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งแนวทางที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ และกำหนดกรอบการปฏิบัติ คือ การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมและการสร้างสายการผลิตวงจรรวมในประเทศ เพื่อสร้างให้เกิดศักยภาพทางการ แข่งขันที่มีความได้เปรียบอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการไมโครชิป สมาร์ทการ์ดของภาครัฐบาล ถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

Comments Off

ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

July 30, 2014

ieee-icm2012.org

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในอุปกรณ์ไอทีชื่อดังหลายรายการ ล้วนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น มีหลายบริษัทต่างประเทศที่ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากบริษัทในต่างประเทศแล้ว ยังมีบริษัทของคนไทย อย่างสตาร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น แผงควบคุม ในเรื่องเล่นเพลงอย่างไอพอดทัช หรือหน้าจอทัชสกรีนของมือถือให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น กูเกิลโฟน ซัมซุง และแอลจี นอกจากนี้ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังใช้ในรถยนตร์ของค่ายต่างๆอีกด้วย

ธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์เป็นอุตสาหกรรมหลักตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของโลก และยังช่วยลดปัญหาการว่างงานให้กับแรงงานไทย โดยมีการจ้างแรงงานกว่า 100,000 คน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟแวร์ ที่ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยังต้องพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานในไทยอีกมาก

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านนี้ยังคงประสบปัญหาทั้งในและต่างประเทศ จุดอ่อนของไทยร้ายแรงเลยคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไทยมีมูลค่าเพิ่มต่ำ เพราะต้องงนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ทำให้บริษัทต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยอาจย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศอื่นที่ค่าแรงต่ำกว่าไทย เพื่อทำการแข่งขันแซงหน้าในตลาดต่างประเทศ ส่วนปัญหาในประเทศก็มีปัญหาจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ จึงต้องช่วยกันเร่งแก้ไขพัฒนาความสามารถของบุคลากรเทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตการเติบโตของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ยังคงไม่ชัดเจน ในเวลานี้เริ่มมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยผลิต จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และอุปกรณ์จำพวกนี้ต้องมีความแม่นยำ และเชื่อถือได้ รวดเร็ว และน่าจะเป็นระบบที่ฉลาดทำงานคล้ายกับมนุษย์ นอกจากนี้บริษัทในไทยยังเร่งขยายการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็น และ 70 เปอร์เซ็นของปีที่ผ่านมา ด้วยการลงทุนที่มากถึง 400 ล้านบาท เพื่อรองรับกับบริษัทรายใหม่ๆที่มีความต้องการผลิตสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน คาดว่าในอีกไม่นานยอดขายจะเพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาทในอนาคต

Comments Off

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลาย

June 23, 2014

6

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวเลขการส่งออกในปี พ.ศ. 2546 ที่สูงถึง 1,165,722 ล้านบาท และยอดนำเข้าที่สูง 900,383 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนดังกล่าวมาจากต่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนกับไทย ที่อาศัยการผลิตจากอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยได้รับการผลักดันจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร ช่วยลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่อไป ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง และเป็น ต้นแบบสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยจะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัย วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นฐานสำหรับการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานชั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนของนาโนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนการเกิดของนักออกแบบวงจรรวมภายในประเทศและอุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวมของไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากระดับกลางและปลายน้ำในปัจจุบันให้ขึ้นสู่ระดับต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีในการแข่งขัน โดยที่ TMEC เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิปอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป เพียงแต่ เป็นการนำเข้ามาประกอบเท่านั้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป้าหมายของการดำเนินการจึงต้องทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในส่วนของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไมโครชิปอย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำและนำไปสู่นาโนเทคโนโลยีต่อไป เนื่องจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะต้องมีการควบคุม มีวงจรไฟฟ้า และมีไมโครชิป ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่มีขนาดเล็กลงไปอีก

Comments Off

โอกาสของไทยในธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์

May 28, 2014

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่บางเบาและยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่างจำพวกจอภาพ ซึ่งสามารถผลิตได้ในราคาประหยัด ดังนั้นผู้ประกอบการ บริษัทหรือองค์กรต่างๆจึงให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพราะโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำในการเข้าสู่ตลาด สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทในวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากซึ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆได้แก่

1.Flexible Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเอาคุณสมบัติในการพับงอได้ของพลาสติกมาใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ จอภาพแบบยืดหยุ่น แผ่นติดสินค้า เซนเซอร์ตรวจคุณภาพอาหาร

2.Printed Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อิงค์เจ็ท ทำให้สามารถดาวน์โหลดวงจรผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์ไปยังบ้านได้

3.Wearable Electronics เป็นการนำเอาฟังก์ชั่นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ในสิ่งทอ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มีความสามารถในการประมวลผล เช่น เสื้อผ้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

4.Ambient Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สภาพล้อมรอบที่อยู่อาศัยอยู่มีความฉลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น ฟิล์มปรับตามแสงสว่าง

ทั้งนี้ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่น่าจะติดตามในหลายๆ ด้าน เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฮาร์ดดิสก์ ชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศล้วนแต่สนใจธุรกิจเหล่านี้และหันมาทำธุรกิจในด้านนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันที่รวมเอาเทคโนโลยีการใช้งานหลายรูปแบบไว้ในเครื่องเดียว เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่รวมความสามารถของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไว้ในเครื่อง รวมทั้งสินค้าเหล่านี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีราคาลดลง ทำให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จึงเริ่มที่จะมีความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น

Comments Off