การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลาย

June 23, 2014

6

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวเลขการส่งออกในปี พ.ศ. 2546 ที่สูงถึง 1,165,722 ล้านบาท และยอดนำเข้าที่สูง 900,383 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนดังกล่าวมาจากต่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนกับไทย ที่อาศัยการผลิตจากอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งมีแรงงานราคาถูกเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยได้รับการผลักดันจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร ช่วยลดการนำเข้าและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่อไป ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานจริง และเป็น ต้นแบบสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยจะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลนักวิจัย วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นฐานสำหรับการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานชั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนของนาโนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนการเกิดของนักออกแบบวงจรรวมภายในประเทศและอุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวมของไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากระดับกลางและปลายน้ำในปัจจุบันให้ขึ้นสู่ระดับต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีในการแข่งขัน โดยที่ TMEC เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิปอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป เพียงแต่ เป็นการนำเข้ามาประกอบเท่านั้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป้าหมายของการดำเนินการจึงต้องทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในส่วนของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไมโครชิปอย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำและนำไปสู่นาโนเทคโนโลยีต่อไป เนื่องจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะต้องมีการควบคุม มีวงจรไฟฟ้า และมีไมโครชิป ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่มีขนาดเล็กลงไปอีก

Comments Off

โอกาสของไทยในธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์

May 28, 2014

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่บางเบาและยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่างจำพวกจอภาพ ซึ่งสามารถผลิตได้ในราคาประหยัด ดังนั้นผู้ประกอบการ บริษัทหรือองค์กรต่างๆจึงให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพราะโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำในการเข้าสู่ตลาด สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทในวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากซึ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆได้แก่

1.Flexible Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเอาคุณสมบัติในการพับงอได้ของพลาสติกมาใช้ประโยชน์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ จอภาพแบบยืดหยุ่น แผ่นติดสินค้า เซนเซอร์ตรวจคุณภาพอาหาร

2.Printed Electronics เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อิงค์เจ็ท ทำให้สามารถดาวน์โหลดวงจรผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์ไปยังบ้านได้

3.Wearable Electronics เป็นการนำเอาฟังก์ชั่นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอยู่ในสิ่งทอ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มีความสามารถในการประมวลผล เช่น เสื้อผ้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

4.Ambient Intelligence เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สภาพล้อมรอบที่อยู่อาศัยอยู่มีความฉลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น ฟิล์มปรับตามแสงสว่าง

ทั้งนี้ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่น่าจะติดตามในหลายๆ ด้าน เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฮาร์ดดิสก์ ชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศล้วนแต่สนใจธุรกิจเหล่านี้และหันมาทำธุรกิจในด้านนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันที่รวมเอาเทคโนโลยีการใช้งานหลายรูปแบบไว้ในเครื่องเดียว เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่รวมความสามารถของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไว้ในเครื่อง รวมทั้งสินค้าเหล่านี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีราคาลดลง ทำให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จึงเริ่มที่จะมีความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น

Comments Off

การก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

April 29, 2014

การก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

นับตั้งแต่มีการคิดค้นแผงวงจรรวมไอซีขึ้น ก็ได้มีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนของทรานซิสเตอร์ในแผงวงจรรวม วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีคือการย่อขนาดของทรานซิสเตอร์ให้เล็กลง จากที่เคยมีขนาดของทรานซิสเตอร์ในระดับมิลลิเมตร ทุกวันนี้เรามีทรานซิสเตอร์ในขนาดเพียง 0.13 ไมโครเมตร และมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะย่อขนาดของวงจรลงไปที่ระดับ 0.1และ 0.05 ไมโครเมตร แต่ขณะนี้กลับยังไม่มีใครทราบว่าโฉมหน้าของไมโครเทคโนโลยีระดับ 0.05 ไมครอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยซ้ำไป ทำให้เป็นที่วิตกกังวลแก่สมาคมผู้ประกอบการสารกึ่งตัวนำในอเมริกาเป็นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คนถึงกับปรามาสว่า อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ในระดับต่ำกว่า 0.05 ไมครอน หรือไม่การประกอบชิพที่ระดับดังกล่าว อาจมีราคาแพงเสียจนพัฒนาการของวงการชิพอาจจะต้องล่าช้าไปอีกจนกระทั่งมีคนเรียกจุดอับนี้ว่า กำแพง 0.05 ไมครอน อะไรที่เป็นสาเหตุของจุดอับนี้ ? ก่อนอื่นเราลองมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าชิพคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำงานกันอย่างไร เริ่มจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ส่วนที่เป็นสมองของมันคือ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสวิตช์ และเกต (gate) ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ทางตรรกะ เช่น AND OR และ NOT ซึ่งเกตทางตรรกะเหล่านี้ก็ประกอบขึ้นจากทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัว ดังนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าทรานซิสเตอร์ก็คือองค์ประกอบพื้นฐาน (building block) ของชิพคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ทรานซิสเตอร์สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งในฐานะสวิตช์ สามารถกำหนดสถานะทางตรรกะของวงจรเป็น เปิด และ ปิด ได้ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณอีกด้วย พื้นฐานการทำงานของทรานซิสเตอร์จะใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (Field Effect Transistor) นับตั้งแต่มีการพัฒนาทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในบ้านเราเป็นการรับจ้างผลิต โดยมิได้เป็นเจ้าของยี่ห้อสินค้าเอง แต่การพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาขาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม จะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลกใบนี้ จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Comments Off

ธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์นำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ

March 26, 2014

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมโลกในด้านต่างๆ ที่น่าจะติดตามในหลายๆ ด้าน เช่น ตัวรับ ขนาดเล็กในระบบสื่อสารโทรคมนาคม การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การเคลือบให้วัสดุมีความทนทานต่อการสึกกร่อน หรือย่อยสลาย การผลิตสารเคมีที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งมีความหนืดหรือคุณสมบัติพิเศษในด้านต่างๆ ทั้งยังช่วยในการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของยาสารเคมี หรือตัวเร่งปฏิกิริยาได้แม่นยำ ตรวจสอบบริเวณ ที่เกิดปฏิกิริยาอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาศาสตร์ที่จะรองรับเทคโนโลยีด้วย เช่น มาตรวิทยา เพื่อการกำหนดมาตรฐานความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ต่อความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งไมโครอิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีบทบาทที่สำคัญในด้านต่างๆ คือ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ต่อพลังงาน สุขภาพและ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และสังคม

นับตั้งแต่มีการพัฒนาทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในบ้านเราเป็นการรับจ้างผลิต โดยมิได้เป็นเจ้าของยี่ห้อสินค้าเอง แต่การพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาขาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม

การปฏิวัติวงการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบเดิม คือ สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์บน Solid State Semi- conductor ไปสู่การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโมเลกุล อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ จะต้องมีการทำงานในระดับโมเลกุลเลยทีเดียว และอุปกรณ์ แต่ละตัวจะเป็นแบบอิเล็กตรอนเดียว การปฏิวัติดังกล่าวนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 10 ปีนี้เพื่อให้มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นทดแทนก่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไปถึงจุดอับ จริงๆ แล้วการที่จะไปสู่ เป้าหมายดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวเลยทีเดียว เพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่ารูปแบบที่อิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุลสุดท้ายนั้นจะมีหน้าตาอย่างไร เหตุนี้ปัจจุบันจึงมีผู้เสนอ แนวทางแบบต่างๆ มากมาย

Comments Off

แนะนำแนวคิดธุรกิจบริษัทกำจัดปลวก

February 24, 2014

แนะนำแนวคิดบริษัทกำจัดปลวก

 

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่มีแนวคิด ดี ๆ สำหรับแก้ปัญหาเรื่องบ้านที่พบบ่อยอยู่ไม่น้อยเลยนั่นก็คือปัญหาเรื่องปลวก และแมลง และที่สังเกตุได้อย่างบ่อยมากที่สุดในการทำธุรกิจเหล่านี้นั้น มักจะพบว่าในปีหนึ่งนั้น ปัีญหาเหล่านี้ในแต่ละบ้านนั้นพบบ่อยมาก โดยเฉพาะปลวก ที่มักจะขึ้นตามบ้านไม้ หรือว่าตามโครงสร้างอาคารที่จะสามารถลอดผ่านช่องต่าง ๆ ได้นั่นเอง และสำหรับธุรกิจนี้นั้นจึงได้เกิดขึ้นอย่างมาก พร้อมกับทีมงานลูกมืออีกหลายชีวิต ที่จะต้องทำการกำจัดแมลง และปลวก ถ้าหากไม่ทำลายในวันนี้นั้น วันหน้าหรือโอกาสในวันข้างหน้า แมลงเหล่านี้ก็จะสามารถย้อนกลับมาทำลายท่านอย่างแน่นอน

ถ้าหากไม่ทำลายในวันนี้นั้น วันหน้าหรือโอกาสในวันข้างหน้า

 

ทางแก้วในเบื้องต้นหากเพื่อน ๆ ผู้อ่านไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอะไรมากนัก  ก็ควรจะพยายามมองหา และสำรวจบ้านของตนเองอยู่บ่อย ๆ ถึงแม้ว่าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของตัวเองนั้น อาจจะยังไม่ใช่บ้านไม้ ที่ปลวกพอจะเข้ามาอาศัยและทำลายได้นั้น ก็ควรจะระวังอยู่ไม่น้อยนั่นเองเลยครับ ดังนั้นการสำรวจสิ่งต่าง ๆ สำหรับตอนนี้ถือได้ว่ามีความจำเป็นมากที่สุดในการดูแลรักษาบ้านต่าง ๆ ดังนั้นให้หาอุปกรณ์ หรือว่าเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงตัวบ้านได้ให้พร้อมทันทีครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพดานต่าง ๆ ก็สมควรที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ

หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจบ้านบ่อย ๆ แล้ว ไม่พบปัญหาใด ๆ ก็อย่าชล่าใจโดยช้าไป ทางที่ดีควรจะหาหรือว่าวิธีการที่จะสามารถดักปลวกต่าง ๆ ให้มาอยู่รวมกันในที่ ๆ เดียว ซึ่งวิธีนี้จะทำแล้วได้ผลเป็นจำนวนมาก เพราะปลวกนั้น จะรวมตัวกันอยู่ที่เดียว ทำให้เรานั้นเองก็สามารถใช้ประโยชน์ และควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

แล้วมุมมองในธุรกิจเหล่านี้เป็นอย่างไร เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นบ้านเรือนที่ต้องได้รับการกำจัดปลวกอยู่บ่อย ๆ ไม่จำเป็นจำต้องเป็นบ้านไม่อีกต่อไปแล้ว เพียงแต่ปลวกนั้นก็สามารถเข้ามาดู และทะลุผ่านปูนมาได้เช่นเดียวกัน เพราะนอกจากไม้แล้ว ปลวกนั้นก็ยังมีวัสดุอื่น ๆ ที่จะสามารถกัดกินได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ และนี่จึงเป็นที่มาในการนิยมที่จะมาทำบริษัทกำจัดปลวกนั่นเอง

Comments Off